Produkty a služby

Obchodovanie so skleníkovými plynmi

Spoločnosť MENERT – Biotech s.r.o. zabezpečuje obchody s emisnými kvótami v rámci obchodovacej schémy Európskej únie a Kjótskeho protokolu ako aj transakcie v domácom obchodovacom programe s emisiami SO2. Svojim klientom zároveň poskytuje poradenské a konzultačné služby a tiež ponúka možnosť riadenia ich emisného portfólia.

Prostredníctvom tímu kvalifikovaných a skúsených odborníkov sa snažíme nájsť tie najlepšie riešenia reflektujúce individuálne potreby a požiadavky našich klientov.

Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodovania s environmentálnymi komoditami, znalosť domácej legislatívy, legislatívy EÚ a súvisiacich medzinárodných dohôd ako aj miestnych pomerov v regióne strednej a východnej Európy. Samozrejmosťou je dôkladné poznanie finančnej stránky transakcií a riadenia ich rizík.

Našou ambíciou je poskytovať kvalitné a profesionálne služby k maximálnej spokojnosti klienta.

Spoločnosť poskytuje nasledovné služby v oblasti obchodovania s emisiami skleníkových plynov

 • kúpa a predaj emisných kvót v rámci obchodovacej schémy EÚ (zákon 572/2004 Z.z. resp. zákon 695/2004 Sb., smernica 2003/87/EC + 2004/101/EC) a Kjótskeho protokolu
 • sprostredkovanie predaja a kúpy emisných kvót
 • poradenstvo v strategických otázkach a v bežnom manažmente emisných kvót
 • emisná analýza pripravovaných projektov vrátane konštrukcie základnej úrovne (baseline) a vypracovania odborného posudku
 • vypracovanie emisných správ podľa zákona 572/2004 Z.z. resp. zákona 695/2004 Sb.
 • poradenstvo v oblasti monitorovania emisií oxidu uhličitého (CO2)
 • poradenstvo v oblasti zákona 572/2004 Z.z. resp. zákona 695/2004 Sb
 • obchodovanie s emisiami SO2
 • projekcie emisií oxidu uhličitého (CO2)
 • výpočet poplatkov za emisie základných znečisťujúcich látok (prach, SO2, NOX, CO) podľa zák. 401/1998 Z.z. vrátane vyplnenia formulára NEIS
 • projekcie emisií základných znečisťujúcich látok
 • poradenstvo v oblasti zák. 478/2002 Z.z. o ovzduší

Bioplynové stanice

V spolupráci so svojou materskou spoločnosťou Menert spol. s r.o., ktorá je výhradným zástupcom technologicko-inžinierskej spoločnosti Ing. Friedrich Bauer GmbH, Rakúsko prinášame na trh špičkové technologické riešenia bioplynových staníc. Technologické riešenia zohľadňujú potreby zákazníka a sú zamerané na spracovanie biologicky odbúrateľného materiálu.

Čo vieme spracovať

 • poľnohospodársku produkciu (maštaľný hnoj, močovka, silážna kukurica, silážna tráva, odpady z výroby)
 • biologické odpady z jedální (školy, stravovacie zariadenia, nemocnice, podniky)
 • odpady z reštaurácií
 • potraviny po záruke z obchodných reťazcov
 • trávové odpady z parkov, záhrad
 • kaly z ČOV
 • bioodpady z potravinárskeho priemyslu, bioodpady z bitúnkov a zo spracovania mäsa
 • iné

Čo získame

 • ochranu životného prostredia
 • čistejšie mesto a región
 • vyriešenie bioodpadov v oblasti
 • kvalitný bioplyn
 • čistú (zelenú) elektrickú energiu z kogenerácie
 • teplo na vykurovanie ÚK a TÚV v komunálnej sfére
 • teplo na vykurovanie technologických celkov
 • plnohodnotné hnojivo na použitie v poľnohospodárstve i v záhradkárstve
 • nové pracovné miesta

Biomasa

MENERT – Biotech, s r.o. ponúka svoje služby v oblasti prestavby tepelných zdrojov na alternatívne zdroje energie. Hlavným zámerom je využiť alternatívne palivo s cieľom znížiť palivovú zložku ceny tepla. Inžiniersko-projekčný tím poskytuje poradenstvo, projekčné a projektové služby v danej oblasti. Spoločnosť zároveň zabezpečuje realizáciu rekonštrukcií kotolní na alternatívne zdroje energie a podľa požiadaviek zákazníka aj ich prevádzkovanie.

Najrozšírenejším palivom z kategórie biomasy je drevo. Drevo ako palivo môže mať rôznu podobu – môže byť využívané ako kusové, ako drevný odpad (drevná štiepka a pelety), alebo môže byť špeciálne pestované ako energetická rastlina napr. rýchlorastúca vŕba.

Drevná štiepka sa spaľuje v špeciálnych kúreniskách s tepelným výkonom väčším ako 35 kW. Účinnosť pri spaľovaní štiepky je až 87% pri nominálnom výkone. Nehomogénne zloženie štiepky a kolísanie vlhkosti si vyžaduje stabilizáciu prevádzkového režimu kúreniska. Spotreba štiepky je v závislosti od výhrevnosti v rozsahu 300-400 kg štiepky na hodinu prevádzky na každý MW tepelného výkonu.

Slama je jedným z najvýhodnejších spaľovaných druhov biomasy a jej využitie ako energetického zdroja rapídne získava na význame. Slama poskytuje pomerne veľký potenciál na výrobu tepla najmä v nížinatých oblastiach južného Slovenska, s nízkym ročným objemom zrážok. Aby bola slama vhodná na spaľovanie, jej vlhkosť by nemala prekročiť 20%. Balíkovaná slama z poľnohospodárskych obilnín je lisovaná v hranatých alebo guľatých balíkoch. Najvhodnejší formát na energetické využitie sú hranaté balíky o hmotnosti približne 250kg.

Slama ako alternatívny zdroj vykurovania predstavuje veľmi perspektívny produkt v procese využívania biomasy, jednak z hľadiska jej dobrej dostupnosti, vysokej tepelnej výhrevnosti a životného prostredia. Spaľovanie slamy je z hľadiska tvorby emisií skleníkových plynov neutrálne.

Z hľadiska vplyvu na životné prostredie je veľký rozdiel medzi fosílnymi palivami a obnoviteľnou biomasou. Pri fosílnych palivách dochádza k ovplyvňovaniu životného prostredia tým, že pri ich spálení sa do atmosféry dostávajú látky, ktoré boli po mnoho milión rokov uložené pod zemským povrchom. Na rozdiel od nich je spaľovanie čerstvej biomasy z hľadiska emisií skleníkových plynov neutrálne.

Predmet činností, ktorými sa spoločnosť zaoberá v oblasti biomasy

 • komplexná poradenská činnosť
 • projektový manažment
 • prestavba tepelného hospodárstva na obnoviteľné zdroje
 • inštalácia kompletných technologických celkov
 • správa a prevádzkovanie tepelného hospodárstva